Chuyên Đề

dành cho

Doanh Nghiệp

Từ Chuyên gia

Huấn luyện

Tâm lý Ứng dụng

Cung cấp giải pháp bền vững và nền tảng

để phát huy khả năng tự vận hành và tự cải thiện

CHUYÊN ĐỀ QUẢN TRỊ CẢM XÚC
(EQ Management)

Hiểu về khái niệm và định nghĩa

TỔNG QUAN VỀ TRÍ THÔNG MINH CẢM XÚC.
PHÁT TRIỂN TRÍ THÔNG MINH CẢM XÚC CÁ NHÂN
PHÁT TRIỂN TRÍ THÔNG MINH CẢM XÚC TRONG LÃNH ĐẠO

Nếu Bạn Đang Thực Sự Mong Muốn

Doanh Nghiệp Phát Triển

Một Cách Nhanh Chóng, Bền vững, Nền tảng và Hiệu Quả

Thì Đây Chính Là Thông Điệp Dành Riêng Cho Bạn.

Hãy Đăng Ký Ngay Với Chúng Tôi Để Hỗ Trợ Cho Doanh Nghiệp Của Bạn

Copyrights 2023 | Học Viện Con Người Mới | Chuyên Đề Dành Cho Doanh Nghiệp